ติดตามข่าวสารจากโรงเรียน

Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

** ขอให้นักเรียนระดับชั้นม.1 ตามรายชื่อ มามอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2557 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
เอกสารที่ต้องเตรียมมา --สำเนาปพ.1 , สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน , สำเนาทะเบียนบ้านบิดา , สำเนาทะเบียนบ้านมารดา , สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)**


ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2557

** ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตามรายชื่อ มามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2557 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
เอกสารที่ต้องเตรียมมา -- สำเนาปพ.1 , สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน , สำเนาทะเบียนบ้านบิดา , สำเนาทะเบียนบ้านมารดา , สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)**


ประกาศ เรื่องการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557
คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียน ม.6 , ม.5 ปีการศึกษา 2556 หรือ ม.6 ปีการศึกษา 2555
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://www.odos.moe.go.th
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องแนะแนว)


ประกาศ!!! เลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบในวันที่7-10 ธันวาคม 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 24 เมษายน 2557 ส่วนการสอบครั้งที่ 2/2557 เดิมสอบวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที