ติดตามข่าวสารจากโรงเรียน

Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ในปี พ.ศ.2558 <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จัดกิจกรรม "แม่คือดวงใจ เทิดไท้ มหาราชินี" วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์<กำหนดการ>

ประกาศ!!! อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.ต้น ลงทะเบียนเรียน วันที่ 4 มิถุนายน 2557
ระดับชั้น ม.ปลาย ลงทะเบียนเรียน วันที่ 5 มิถุนายน 2557


ประกาศ!!! ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2557


ผลงานครู

นางสุมิตรา คำนึงครวญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ พรมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
นายอำนาจ ปาละหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
rssuri="http://rssfeeds.sanook.com/rss/feeds/sanook/hot.news.xml"; // ใส่ URL ของแหล่งข่าว $rssreader2->item_descr=0; $rssreader2->viewas="list"; $rssreader2->ultag=true; $rssreader2->rowcount=8; // จำนวนข่าวที่จะแสดงออกมา $rssreader2->imageuri="images/edu.jpg"; // URL ของภาพ BULLET หน้าหัวข้อข่าว $rssreader2->feed();*/ ?> rssuri="http://www.thaisarn.com/rssnews/education.xml"; // ใส่ URL ของแหล่งข่าว $rssreader3->item_descr=0; $rssreader3->viewas="list"; $rssreader3->ultag=true; $rssreader3->rowcount=8; // จำนวนข่าวที่จะแสดงออกมา $rssreader3->imageuri="images/edu.jpg"; // URL ของภาพ BULLET หน้าหัวข้อข่าว $rssreader3->feed();*/ ?>
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที
rssuri="http://www.edufirstschool.com/learn-english/feed"; // ใส่ URL ของแหล่งข่าว $rssreader4->item_descr=0; $rssreader4->viewas="list"; $rssreader4->ultag=true; $rssreader4->rowcount=8; // จำนวนข่าวที่จะแสดงออกมา $rssreader4->imageuri="images/edu.jpg"; // URL ของภาพ BULLET หน้าหัวข้อข่าว $rssreader4->feed();*/ ?> rssuri="http://rssfeeds.sanook.com/rss/feeds/sanook/hitech.news.xml"; // ใส่ URL ของแหล่งข่าว $rssreader5->item_descr=0; $rssreader5->viewas="list"; $rssreader5->ultag=true; $rssreader5->rowcount=8; // จำนวนข่าวที่จะแสดงออกมา $rssreader5->imageuri="images/edu.jpg"; // URL ของภาพ BULLET หน้าหัวข้อข่าว $rssreader5->feed();*/ ?>