Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน
 01  โครงสร้าง
 02  ข้อมูลผู้บริหาร
 03  อำนาจหน้าที่
 04 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 05  ข้อมูลการติดต่อ
 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อ
 การประชาสัมพันธ์
 07  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 08  Q&A
 09  Social Network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 การดำเนินงาน
 10  แผนดำเนินงานประจำปี
 11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 17  E -Service

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยาการบุคคล
 25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเดินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 41  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
 42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
 43   การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา