ครูแนะแนวและบรรณารักษ์

นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ครู คศ.3

 ครูแนะแนว

นางสาวสายพิณ คชหาญ
ครู คศ.1

ครูบรรณารักษ์