Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.3

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครู

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรัตนาภรณ์  บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กำพล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

นายพงศกร  ด่วนเดิน
เจ้าหน้าที่ ICT

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู

     
< !-- End ImageReady Slices -->