บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กำพล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรัตนาภรณ์  บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

   

นายพงศกร  ด่วนเดิน
เจ้าหน้าที่ ICT