Get Adobe Flash player

 

 

 

  คณะผู้บริหาร

 

นายถาวร  ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

นายธรรมศาสตร์  ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

นายวิโรจน์  บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธัชพงศ์  ฉัตรเทียนชัย
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสุมาลี  นักเรียน
เจ้าหน้าที่แนะแนว

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวพัชรวดี  สุวรรณชื่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวภัทรสุดา  ฝังสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพิเชฎ บุญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.2นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู

นายสุรพล บัวขำ
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์
ครู

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธัชพงศ์  ฉัตรเทียนชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสุมาลี  นักเรียน
เจ้าหน้าที่แนะแนว

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวพัชรวดี  สุวรรณชื่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวภัทรสุดา  ฝังสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพีระศักดิ์ นครศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครู คศ.2นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางนิดา เกษร
ครู คศ.3

นายมนัส สุริโย
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู

 

 
< !-- End ImageReady Slices -->