Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวัลลภ  แสงชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภัทรสุดา  ฝังสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

   นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์    
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา