Get Adobe Flash player

รู้หรือไม่? การสอบวิชาเฉพาะใน TCAS 61 มีหลายรูปแบบ เช่น แสดงความสามารถพิเศษ (เล่นดนตรี ร่ายรำ), สอบอัตนัย ฯลฯ ดูที่ goo.gl/vL7aJE