Get Adobe Flash player

งานแนะแนว ได้รับโควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับครูแนะแนวคัดเลือก จำนวน 2 ที่นั่ง สนใจมาศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ สาขาวิชา ที่งานแนะแนว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป