Get Adobe Flash player

งานแนะแนว ได้รับโควตา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์ 3สาขา สาขาละ 5 ที่นั่ง ดังนี้

1 .สาขาวิชาจุลชีวะ

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

3. สาขาวิชาไบโอเทค

รับนักเรียนที่มีผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป สมัคร ที่งานแนะแนวโรงเรียน ภายในวันที่ 13 พ.ย.60