Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เรียนคุณครูทุกท่าน

      ให้คุณครูทุกท่านจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) เพื่อรองรับการประเมินต่างๆ ตามแบบฟอร์ม ID PLAN

ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2563

 

<<ดาวน์โหลด>>