Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

***ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนในระดับ ชั้น ม.2 , 3 และ 5***

*** ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนในระดับ ชั้น ม.2

*** ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนในระดับ ชั้น ม.3

*** ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนในระดับ ชั้น ม.5

***หมายเหตุ จัดหองโดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย GPA กรณี GPA เทากันเรียง ตามลําดับคะแนนเฉลี่ย วิชาวิทย-คณิต รวมกัน