Get Adobe Flash player

 **เอกสารที่ต้องเตรียมมา**

1. สำเนาปพ.1

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา , สำเนาทะเบียนบ้านมารดา , สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)

** ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตามรายชื่อ มามอบตัวในวันที่ 20 เมษายน 2560  ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

<<ดาวน์โหลด>>