คณะผู้บริหาร

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

นายละเอียด  จันไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเชษฐา  กันนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป