Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

 

 

  คณะผู้บริหาร

 

 

นายละเอียด  จันไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ