Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

พันธกิจสู่มาตรฐานสากล

 1. พัฒนาวิธีการบริหารและให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนให้ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 3. พัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและพลเมืองอาเซียน
 4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะความรู้  ว่าด้วยการศึกษาของ UNESCO 4 ด้าน คือ  Learning to know. Learning to do. Learning to live. To live together และLearning to be.
 5. ปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนไทยและอัตลักษณ์ของชาวสวรรค์อนันต์ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงคงอยู่ของชาติไทย
 6. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคนให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความหลากหลายในการแก้ปัญหา รู้เท่าทันเทคโนโลยีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาแม่และภาษาสากลอย่างน้อย 1 ภาษา
 7. นำโรงเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพตามระบบประกันคุณภาพในทุกด้านการประเมิน

 

เป้าประสงค์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

จุดเน้นของโรงเรียน

 1. นักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางถึงอ่อนได้รับการเอาใจใส่ให้มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ O-Net ในรายวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทยและสังคม มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากรุ่นก่อนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
 2. น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ให้มีความสำนึกความเป็นชาติไทยและอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก
 3. คุณภาพของนักเรียนที่จบจากโรงเรียน ต้องเทียบได้กับคุณภาพคุณภาพระดับสากล คือ รู้พึ่งตนเอง คิดเป็นเห็นชอบรู้เท่าทันแข่งขันได้
 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลายเชิงปัจเจกของนักเรียนเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่วิถีดำรงชีพใหม่ๆในสังคม พหุวัฒนธรรม
 5. มุ่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน “วิชาการเกริกไกล ยิ้มใส ไหว้สวย รวยน้ำใจ”ให้ยั่งยืนและเด่นชัด
 6. ผดุงใช้ระบบประกันคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน
 7. เป็นผู้นำในการให้โอกาสแก่บทเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ
 8. เร่งพัฒนาความหลากหลายในการใช้ภาษาสากลสื่อสาร ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ให้เข้าใจ พูดให้ครบ ทบถูกต้อง คล่องอ่านเขียน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ในอัตราสูงในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายใจที่ดี  มีจิตสาธารณะ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข