Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการคู่คุณธรรมภายในปี 2566”

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

  สุวิชาโน  ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)