บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.3

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครู