Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  ครูบรรณารักษ์และแนะแนว

นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ครู คศ.3

นางสาวสายพิณ คชหาญ
ครู คศ.1

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  คณะผู้บริหาร

 

นายถาวร  ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

นายวิโรจน์  บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพิเชฎ บุญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.2นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.2

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์
ครู

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวัลลพ  แสงชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภัทรสุดา  ฝังสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 
   

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพีระศักดิ์ นครศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครู คศ.2นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นายมนัส สุริโย
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู

   
< !-- End ImageReady Slices -->