Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสุธาสินี หนูเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นายพิเชฎ บุญญา
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู

นายสุรพล บัวขำ
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์
ครู