บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู