บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3


นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

 

นายประทีป ไชโยธา
ครู