บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพีระศักดิ์ นครศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครู คศ.2นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นายมนัส สุริโย
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นายวรรลพ  เกิดผล
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู