Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  ครูแนะแนวและบรรณารักษ์

นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ครู คศ.3

 ครูแนะแนว

นางสาวสายพิณ คชหาญ
ครู คศ.1

ครูบรรณารักษ์

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  คณะผู้บริหาร

 

นายถาวร  ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

นายวิโรจน์  บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นายพิเชฎ บุญญา
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.2

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครูผู้ช่วย

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรพร  ศรีนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

   

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู

     
< !-- End ImageReady Slices -->