Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพีระศักดิ์ นครศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครู คศ.2นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นายมนัส สุริโย
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู