Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นายประทีป ไชโยธา
ครู