Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายมนัส สุริโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครู คศ.2นางนพวรรณ พิพิฒน์ศิวพงศ์
ครู คศ.3

นางนิดา เกษร
ครู คศ.3

นายพีระศักดิ์ นครศรี
ครู คศ.2

นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นายประทีป ไชโยธา
ครู

 

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู