บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู คศ.3

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.3

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู คศ.3

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู คศ.2

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นางจิตติพร  คชไกร
ครู คศ.2

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

 

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
ครูภาษาจีน

 

Miss. Norie Angela Mendoza
ครูต่างชาติ

 

Miss. Haruka Shiiba(Japanese)
ครูต่างชาติ

Miss. Cha Hyesong(Korean)
ครูต่างชาติ

Mr. Bryan Oniel Mangahas
ครูต่างชาติ

 Mr. Ian Montanez

ครูต่างชาติ

 

Mr. Harvey Flores
ครูต่างชาติ 

 

Mr. Farley Regua

ครูต่างชาติ