บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู คศ.3

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.3

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.3

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู คศ.2

นางนิภาพร  โพธิ์คง
ครู คศ.2

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู คศ.2

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นางจิตติพร  คชไกร
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู คศ.2

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

 

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครู

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครู

 

 

Miss. Norie Angela Mendoza
ครูต่างชาติ

 

Miss. Haruka Shiiba(Japanese)
ครูต่างชาติ

Miss. Cha Hyesong(Korean)
ครูต่างชาติ

Mr. Bryan Oniel Mangahas
ครูต่างชาติ

 Mr. Ian Montanez

ครูต่างชาติ

 

Mr. Harvey Flores
ครูต่างชาติ 

 

นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
ครูภาษาจีน

Mr. Farley Regua

ครูต่างชาติ