Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นางอรัญณี  ตันติไวทยพันธุ์
ครู คศ.2

นายสมชาย  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

นางสาววรรณา  ศิลธรรม
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู

 

 

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย  ศุภธนสินเขษม
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์  ไอสุริยะกุลกิจ
ครู คศ.2

นางเพียงใจ  สุพรรณ
ครู คศ.2

นางประทีป  เกิดมี
ครู คศ.2

นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2

 

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นายวิทยา ศิลายศ
ครู 

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู 

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

 

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ครู

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

 

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

 

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.3นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางสุมิตรา  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา  บัวอ้น
ครู คศ.3

นางพรรณปพร  นนทธิ
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจะ  มุ่นกิจ
ครู คศ.2

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.2

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.2

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.2

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวชมพูนุช  ศรีฟ้า
ครู

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู

นายอัครเดช  อภัยศรี
ครู

นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
ครู

นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิสา  ร้อยกรอง
ครูผู้ช่วย

 

 

< !-- End ImageReady Slices -->