Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางชฎาธาร อินทรโชติ
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุข
ครู คศ.2

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นางกันทิมา สันติชาติ
ครู คศ.2

นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู คศ.2

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู 

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
ครู

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู