Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู คศ.2

นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู คศ.3

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.2

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู 

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
ครู

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

 

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครูผู้ช่วย