Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางกันทิมา สันติชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางชฎาธาร อินทรโชติ
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุข
ครู คศ.2

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู คศ.2

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู

นางสาวประภัสสร วงศ์ไขวะ
ครู

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

นางสาวชาวิณี ดวงเกิด
ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
ครู

นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี
ครู

MR. JEFFERY  SAKWE

MISS PATRICIA  WAMBUI  
M WAURA

MISS RITCHELL  BIOL  SITOY

MISS DANIELLE  REID

MISS LUCINDA  CLIFFORD