บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.3นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางสุมิตรา  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา  บัวอ้น
ครู คศ.3

นางพรรณปพร  นนทธิ
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.3

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.3

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.3

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.3

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.3

นายอัครเดช  อภัยศรี
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า
ครู คศ.3

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.2

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
ครู

นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา
ครู

นางสาววรรณิสา  ร้อยกรอง
ครู

 

 

นางสาวไกรสุจิต  ขีดขั้น
ครูผู้ช่วย