Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางพรรณปพร  นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3 alt=

นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.3

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.3

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า
ครู คศ.3

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.3

นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์
ครู คศ.3

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววรรณิสา  ร้อยกรอง
ครู

นางนิศารัตน์  แสนนิทรา
ครู

นางสาวไกรสุจิต  ขีดขั้น
ครู

นางมันทนา  ปิดตาระโพธิ์
ครู

นางสาววรวรรณ  สำอางค์
ครู คศ.3

นางสาวจริญพร  อุ่นเมือง
ครู

 
 

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
ครู คศ.3

 

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

 

 นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

 

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู คศ.2

 

 

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู คศ.2