Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.3นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางสุมิตรา  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา  บัวอ้น
ครู คศ.3

นางพรรณปพร  นนทธิ
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจะ  มุ่นกิจ
ครู คศ.2

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.2

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.2

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.2

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวชมพูนุช  ศรีฟ้า
ครู

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู

 

นายอัครเดช  อภัยศรี
ครู

นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
ครู

นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา
ครูผู้ช่วย