Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางพรรณปพร  นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุมิตรา  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา  บัวอ้น
ครู คศ.3

นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.3

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.3

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.3

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.3

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.3

นายอัครเดช  อภัยศรี
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า
ครู คศ.3

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.3

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
ครู คศ.2

นางนิศารัตน์  แสนนิทรา
ครู

นางสาววรรณิสา  ร้อยกรอง
ครู

 

นางสาวไกรสุจิต  ขีดขั้น
ครู

นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

 

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
ครู คศ.3

 

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

 

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

 นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

 

นายปราโมทย์  วงค์คำ
ครู คศ.2

 

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู คศ.2