บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางประทีป  เกิดมี
ครู คศ.2

 นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2 

 

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นายวิทยา ศิลายศ
ครู คศ.2

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู 

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู คศ.2

นางสาววาสนา บุญญา
ครู

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ครู

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

 

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุดใจ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวชลิตา  หาญกาย
ครูผู้ช่วย