บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นายวิทยา ศิลายศ
ครู คศ.2

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู คศ.2

 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู คศ.2

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครู คศ.2

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู คศ.2

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

 

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุดใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตา  หาญกาย
ครูผู้ช่วย