Get Adobe Flash player

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย  ศุภธนสินเขษม
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์  ไอสุริยะกุลกิจ
ครู คศ.2

นางเพียงใจ  สุพรรณ
ครู คศ.2

นางประทีป  เกิดมี
ครู คศ.2

นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2

 

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นายวิทยา ศิลายศ
ครู 

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู 

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครู

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู