Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2 

นายวิทยา ศิลายศ
ครู คศ.2

 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู คศ.2

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครู คศ.2

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู คศ.2

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

นางสาวชลิตา  หาญกาย
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุดใจ
ครูผู้ช่วย