Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครู คศ.3

 

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นายวิทยา ศิลายศ
ครู คศ.2

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู คศ.2

 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู คศ.2

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครู คศ.2

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู คศ.2

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

 

นางสาวชลิตา  หาญกาย
ครู

นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุดใจ
ครู

นายอำพล  ด่วนเดิน
ครู คศ.2