Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นายวิทยา ศิลายศ
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2 

 

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู คศ.2

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู คศ.2

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ครู

นางสาวชลิตา  หาญกาย
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุดใจ
ครูผู้ช่วย