บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.3

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.2

นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู คศ.2

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครู

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครู

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครู