บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู คศ.3

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.3

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู คศ.2

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครู คศ.2

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครู

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครู