Get Adobe Flash player

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายละเอียด  จันไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3

 

นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย
ครู คศ.3

นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย  ศุภธนสินเขษม
ครู คศ.3

นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์  ไอสุริยะกุลกิจ
ครู คศ.2

นางเพียงใจ  สุพรรณ
ครู คศ.2

นางประทีป  เกิดมี
ครู คศ.2

นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู คศ.2

 

นายอาณัติ  ปะวาระณะ
ครู 

นายวิทยา ศิลายศ
ครู 

นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ครู 

นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู 

นางสาววาสนา บุญญา
ครู

นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู

 

นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครู

นายฐาปกรณ์  รอดทัพ
ครู

นายอำนาจ  มากอยู่
ครู

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นางอรัญณี  ตันติไวทยพันธุ์
ครู คศ.2

นายสมชาย  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

นางสาววรรณา  ศิลธรรม
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู

 

 

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2

 

นางเกศินี วังชากร
ครู คศ.3 

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู คศ.3

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

นางสุทิพา ทั่งศิริ
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู คศ.3

นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
ครู คศ.3

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.3นางสายทิพย์  เนตรบุตร
ครู คศ.3

นางสุมิตรา  คำนึงครวญ
ครู คศ.3

นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา  บัวอ้น
ครู คศ.3

นางพรรณปพร  นนทธิ
ครู คศ.3

นางอัมพร  ธีรวรกุล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์  กลับเส็ง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจะ  มุ่นกิจ
ครู คศ.2

นายธวัช  ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฏ์
ครู คศ.2

นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
ครู คศ.2

นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ
ครู คศ.2

นางบุญนิสา  กรองใจ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
ครู คศ.2

นางอาจารี  คำสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวชมพูนุช  ศรีฟ้า
ครู

นายสด  มอญกอดแก้ว
ครู

 

นายอัครเดช  อภัยศรี
ครู

นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
ครู

นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา
ครูผู้ช่วย

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ กาหลง
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.2

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.2

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.2

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.2

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
ครู

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู

นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย
ครู

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครูผู้ช่วย

< !-- End ImageReady Slices -->