Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางวชิราภรณ์ พรมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.3นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ กาหลง
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว 
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.2

นางวิลาวรรณ บุญญา
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.2

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู คศ.2

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
ครู

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู

นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย
ครู

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครูผู้ช่วย