Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู คศ.3

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.2

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู คศ.2

นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู คศ.2

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู คศ.2

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครู

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครู

 

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครู