Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3

 

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู คศ.3

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

 นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
ครู คศ.3

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู คศ.2

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 

นางธัญณัช  สีขาว
ครู คศ.2


นางสาวชฎาพร  ศศิอภิรัตนากูล

ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีไพร  ประหยัด
ครูผู้ช่วย