Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3

 

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

 นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู คศ.2

นางธัญณัช  สีขาว
ครู คศ.2

นางสาวศรีไพร  ประหยัด
ครู

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 

นางชฎาพร  รุ่งโรจน์

ครู