Get Adobe Flash player

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2

 

นางเกศินี วังชากร
ครู คศ.3 

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู คศ.3

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

นางสุทิพา ทั่งศิริ
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู คศ.3

นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู คศ.2

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 

นางธัญณัช  สีขาว
ครู คศ.2

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู