Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3

 

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

 นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู คศ.2

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 

นางสาวศรีไพร  ประหยัด
ครู

นางชฎาพร  รุ่งโรจน์
ครู