Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพับพึง ชูกำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3

 

นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู คศ.3

 นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู คศ.3

นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู คศ.2

นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู คศ.2

นางสมพร  ใจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวปวีณา ใจดี
ครู คศ.2

นางธัญณัช  สีขาว
ครู คศ.2

นางวรีพร  ขำเกิด
ครู คศ.2

นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครู 


นางสาวชฎาพร  ศศิอภิรัตนากูล

ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีไพร  ประหยัด
ครูผู้ช่วย