บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายอำนาจ  ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครู คศ.3

 

นายจิรกิตต์ แสงจันทร์
ครู คศ.3

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู คศ.2

 

นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ
ครูผู้ช่วย

 

นายศิรวิชญ์  เจือจาน
ครู