บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นายจิรกิตต์ แสงจันทร์

ครู คศ.3

นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

 

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

 

 นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู คศ.2

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู คศ.2

 

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู คศ.2

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู

 

 

นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ
ครูผู้ช่วย