Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

 

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

นางสาววรรณา  ศิลธรรม
ครู คศ.2

 นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู คศ.2

 

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู