Get Adobe Flash player

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางสาวสมสมร  คุณเวทย์วิริยะ
ครู คศ.3

นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นางอรัญณี  ตันติไวทยพันธุ์
ครู คศ.2

นายสมชาย  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู

นางสาววรรณา  ศิลธรรม
ครู คศ.2

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู