Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3

 

นายสังวาลย์  ชูหน้า
ครู คศ.3

นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
ครู คศ.3

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์
ครู คศ.3

นายจิรกิตต์ แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางอรุณี  รัตนชาญชัย
ครู คศ.3

นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
ครู คศ.2

 

นายปราโมทย์  วงศ์คำ
ครู คศ.2

 

 นายวสันต์  กันชาติ
ครู คศ.2

 

นายสายันต์  อินต๊ะกัน
ครู คศ.2

นายอำนาจ  ปาละหงษา
ครู คศ.2

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู

 

นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ
ครูผู้ช่วย